POŠTUJ AUTORITETE (1)
26. maj petak

„Slušajte svoje vođe i pokoravajte im se.“ Jevrejima 13:17 (NSP)

Sve dok ne naučiš da poštuješ autoritet nikad nećeš biti sposoban da ga praktikuješ. Zašto?

Jer nećeš imati kredibilitet: 2) Jer nećeš stvarno razumeti šta znači biti sledbenik. Današnja industrija zabave uzvisuje buntovnike i pretvara ih u heroje. Ali stvari tako ne funkcionišu u svakodnevnom životu. Stav nepokoravanja će ti kupiti kartu u jednom pravcu za život nevolje i neuspeha.

Biblija govori sledeće: 1) Deca moraju biti naučena da poštuju autoritet svojih roditelja. „Deco, slušajte svoje roditelje zbog Gospoda, jer je to pravedno. 2„Poštuj svoga oca i svoju majku“, prva je zapovest sa obećanjem: 3„da ti bude dobro i da dugo poživiš na zemlji.“ (Efescima 6:1-3, NSP)

Žene su pozvane da poštuju vođstvo svojih muževa. A muževi moraju da se dokažu dostojni te uloge i preuzmu odgovornost za nju. „Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu.“ (Efescima 5:22, NSP)

Članovi crkve su pozvani da poštuju vođstvo svojih pastora. „Slušajte svoje vođe i pokoravajte im se, jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji će polagati račun za njih.“

Građani su pozvani da poštuju svoje vlasti. „Bog je postavio postojeće vlasti. Prema tome, ko se suprotstavlja vlasti, protivi se onome što je Bog uredio.“ (Rimljanima 13:1-2, NSP) „Molim vas da se prošnje, molitve, molbe i zahvaljivanja prinose za sve ljude; za careve, i za sve koji su na vlasti...ovo je dobro i ugodno Bogu, našem Spasitelju.“ (1. Timoteju 2:1-3, NSP)