Dobar završetak službe (2)
19. novembar četvrtak

„Svakodnevno me pritiska briga za sve crkve.“ 2. Korinćanima 11:28 (SSP)

 

Hajde da pogledamo još jedan razlog zašto više od 50 procenata crkvenih vođa napusti svoju službu. Oni vole publiku, ali ne mogu da se nose sa pritiskom.

Mi volimo da pričamo o sili novozavetne crkve, ali šta je sa njenim problemima? Crkva se sastoji od ljudskih bića, a ljudska bića imaju nerešene probleme. Novozavetna crkva je imala:

1) Moralnih problema. Jedan čovek je spavao sa svojom maćehom i niko u crkvi nije bio posebno uznemiren zbog toga (vidi 1. Korinćanima 5:1-2).

2) Doktrinalnih problema. Neki Jevreji koji su postali hrišćani su naučavali da obraćenici iz nejevrejskih naroda treba da budu obrezani. Rasprava je postala toliko žestoka da je zamalo potpuno podelila crkvu (vidi Dela 15).

3) Problema zbog nezrelosti i različitih „ličnosti“.

Pavle piše: „Ja vama, braćo, nisam mogao da govorim kao duhovnima, nego kao telesnima, kao nejači u Hristu. Dao sam vam mleka, a ne čvrste hrane, jer niste mogli da je podnesete...kad među vama ima zavisti i svađe...zar se ne ponašate kao obični ljudi. Jer kad jedan kaže: „Ja sam Pavlov“, a drugi: „Ja sam Apolosov“, zar niste samo ljudi? (1. Korinćanima 3:1-4, SSP) Kasnije je rekao: „Dimas me je napustio pošto je zavoleo ovaj svet.“ (2. Timoteju 4:10, SSP) Zatim dodao: „Kovač Aleksandar mi je naneo mnogo zla.“ (2. Timoteju 4:14, SSP)

Ako si crkveni vođa suština je u sledećem: ako ne možeš da osetiš bol, onda ne možeš ni da isceliš bol! Usred svojih svakodnevnih problema i pritisaka od ljudi ti ćeš pronaći mudrost da efektivno služiš drugima. Zato nemoj da se obeshrabriš – nastavi da služiš!